کاشت موی طبیعی یک نوع عمل زیبایی میباشد که درآن با جابه جا کردن موهای خودتان از پشت سر به نواحی کم پشت شده به رفع ایراد یا نواقص میپردازیم . کاشت مو معمولا به روشهای FIT,FUTوSUT بنا به تشخیص پزشکتان انجام میگیرد . باید توجه داشته باشید که تکنیک متخصص کاشت مو بسیار مهم است تا بیشترین مقدار مو برداشته و کاشته شود و مو در بهترین جای طاسی بهترین نما و بیشترین تراکم را داشته باشد