وقتي ما اخم ميكنيم يك سري از عضلات صورت كمك ميكنند اين تغيير حالت چهره براي ما ايجاد شود اين عضلات بر اثر عواملي مثل نور شديد آفتاب و تغذيه نامناسب و كم آبي پوست و بالا رفتن سن و گاهي بزرگ و سنگين بودن عضلات صورت بر اثر عوامل ژنتيكي ،حالتي افتاده پيدا ميكنند بطوري كه وقتي ما اخم هم نميكنيم خطوطي كه در هنگام اخم كردن ارادي ايجاد شده بود روي سطح پوست باقي مانده و عضله به حالت اوليه كاملا بازگشت نداشته
اين خطوط چهره ما را ابوس و خسته به نمايش ميگذارد در حالي كه ما نه اخم كرده ايم و نه خسته ايم
البته درمان بسيار ساده است با روش هايي همچون ليفت با دستگاه و تزريق بوتاكس و ژل ميتوان به راحتي زيبايي اوليه را بازسازي كرد

 

لیفت صورت عکس

 

رفع خروپف