این مورد بصورت استثنایی اتفاق افتاده است و دلیلی بر موثر بودن این روش حتی در تعداد جلسات کم است

. البته نمیتوانیم این موضوع را برای تمام مراجعه کنندگان تعمیم بدهیم . ولی این مورد نشان دهنده این

موضوع است که این روش چقدر میتواند تاثیرگذار باشد