تخفیف لیزر الکس کوترا

تصویر: لیزرموهای زائد
لیزرموهای زائد

لیزرموهای زائد هیرسوتیسم یا موهای زائد به رشد موهای انتهایی بدن و با الگوی مردانه در نواحی حساس به هورمون های جنسی است که در بدن خانمها رشد میکند . این نواحی از بدن خانمها یا دارای موهای نازک...