زوائد پوستی : SKIN TAG

زوائد پوستی، پاپولهای گوشتی شایعی هستند که در چین های پوستی دیده میشوند. این ضایعات تومرهای خوش خیم پوست هستند که در حدود 25% از بالغین (چه زن، چه مرد) مشاهده میشوند. این ضایعات قبل از 30 سالگی نادر هستند ولی پس از این سن شایع میشوند. در زنان شایعتر است. در اکثر افراد، تعداد آنها کم است. در افراد چاق شایعتر است. برای ابتلا به آن نوعی استعداد ژنتیکی – خانوادگی لازم است.

در معاینه فیزیکی این ضایعات بصورت برجستگی های پاپولی 1 تا 5 میلیمتری به رنگ پوست یا قهوه ای رنگ میباشد. این پاپولها اغلب مسطح یا نخ مانند بوده و روی ساقه نازکی سوار هستند. شایعترین محل ایجاد آنها زیر بغل و سپس گردن است. همانند سایر نواحی چین خورده بدن از جمله کشاله ران و زیر پستانها، روی پلک نیز دیده میشود.

تشخیصهای افتراقی :

  1. زگیل
  2. خال
  3. کراتوز سبورئیک

سیر بهبودی:

اگر دستکاری نشوند، بدون تغییر باقی میمانند. در صورتی که پیچ بخورند، ترومبوزه شده و دردناک میگردند. در این حال ممکن است سیاه شوند یا خونریزی کنند.