آیا تزریق بوتاکس میتواند باعث ایجاد حساسیت در افراد بشود ؟

بوتاکس هم مثل هر ماده دیگری که در تزریقی دیگری که در امور پزشکی استفاده میشود قبل از تایید شدن برای تزریق و ورود به بازارهای جهانی ، تست های
مختلفی روی آن انجام میشود تا تمام موارد آن بطور کامل بررسی شود مخصوصا از نظر عوارض احتمالی و خطرات مصرف آن .

بوتاکس

در مورد حساسیت برای تمام موارد تزریقی این موضوع امکان پذیر است مثلا مواردی بوده که حتی افراد به آمپولهای ویتامینی و تقویتی هم حساسیت نشان داده اند
مهم این است که شما بوتاکس را تحت نظر پزشک و در مطب با امکانات مورد نظر از جهت کمک رسانی به حالات حساسیتی انجام بدهید که درصورت بروز هرگونه اتفاقی سریعا توسط کادر درمانی داروی ضد حساسیت برای شما تزریق بشود

درحالیکه این امکانات در تزریق بوتاکس در آرایشگاهها و سایر محلهای دیگر وجود ندارد و ممکن است باعث ایجاد مخاطرات جدی برای افراد بشود
با توجه به اینکه احتمال حساسیت افراد به بوتاکس خیلی کم است ولی شر عقل حکم میکند تحت نظر پزشک و در مراکز درمانی کار تزریق بوتاکس انجام بشود