تصویر: درمان خروپف و آپنه طی دوجلسه
درمان خروپف و آپنه طی دوجلسه

این مورد بصورت استثنایی اتفاق افتاده است و دلیلی بر موثر بودن این روش حتی در تعداد جلسات کم است . البته نمیتوانیم این موضوع را برای تمام مراجعه کنندگان تعمیم بدهیم . ولی این مورد نشان دهنده این...