تصویر: لیفت صورت
لیفت صورت

  لیفت صورت وضعیت صورت ازنظر قوام وسفتی پوست شامل بررسی و کنترل سه لایه مهم است -لایه بیرونی که شامل پوست است –لایه میانه که وضعیت چربی زیر پوست است –ولایه تحتانی که عضلات صورت است. به مرورزمان...

تصویر: آیا در یک مرحله خال ها کاملا از بین می رود؟
آیا در یک مرحله خال ها کاملا از بین می رود؟

این کار خطرناک است و احتمال گود افتادگی وجود دارد.