تصویر: ایا پس از برداشتن خال ها جای انها باقی می ماند؟
ایا پس از برداشتن خال ها جای انها باقی می ماند؟

بستکی به مدل خال دارد،خال های برجسته اکثرا در جلسه اول برداشته می شوند اما خال های هم سطح جلسه دوم یا سوم برداشته می شوند