آیا برای افرادی که روی تا توی انتهایی ابروکه رنگ سفید زدند می شود کاری کرد یا خیر؟

برای این افراد کار کردن خیلی سخت است،باید ابتدا لایه سفید را بیرون بیاوریم بعدلایه مشکی.  این کار شدنی است ولی سخت است.