برای این افراد کار کردن خیلی سخت است،باید ابتدا لایه سفید را بیرون بیاوریم بعدلایه مشکی.  این کار شدنی است ولی سخت است.