بله طی 7 تا 10 روز اول باید هر 3،4روز یکبار کرم ترمیم کننده استفاده شود و ضد آفتاب بدون رنگدانه،بعد از 20 تا 1 ماه هر شب کرم ترمیم کننده استفاده شود.