به مرور زمان مثل هر ناحیه بدن که رویش آن ناحیه ضعیف می شود،رشد ابروها هم ضعیف می شوند. به سن و بیماری،مشکلات هورمونی وسیگار می تواند تاثیر بگذارند.