بستگی به عمق ریشه خال و میزان سرعت ترمیم افراد دارد. که متوسط بین 20 تا18 روز جای اولیه خال برطرف می شود و بالای 40 روز طول می کشد جای صورتی رنگ خال برطرف شود.