اکر از آن ناحیه که خال وجود دارد و ریشه خال کاملا برداشته شود،تغریبا احتمال مجدد آن خیلی کم است.