چون در جلسات برداشتن خال، همه ریشه را برنداشته اند