ابتدا باید علت های زمینه ای ایجاد شدن کم پشت شدن،مثل کم خونی،کم کاری تیروئید،مشکل هورمونی بررسی شود وسپس استفاده از لوسیونها، مزوتراپی و مولتی ویتا مین ها استفاده شود.