خالها دو دسته هستند،1- یک دسته از سطح پوست برجسته هستند 2-یک مدل هم سطح پوست هستند.آنهایی که هم سطح پوست هستند و حالت کک و مک هم پیدا می کنند.هردو گروه خال را می شود برداشت اما خال هایی که هم سطح پوست هستند برداشتن انها سخت تر است و معمولا به دو یا سه جلسه نیاز دارند.

و ما از یک حد بیشتر نمی توانیم برداریم.برای اینکه جای خال گود نیفتد جلسه اول خیلی کم برمیداریم20 روزبعد  بقیه آن را برمی داریم که جای ان گود نشود.