هر خالی می تواند خطرناک باشد. که پزشک تشخیص می دهد که ارجاع داده شوند به آزمایشگاه.