بستگی به ماده تاتو در عمق ناحیه گذاشته شده. بین 90 تا 100% ازبین می رود ولی با جلسات مختلف.