جای تاتو چند درصد به طور کامل پاک می شود؟

بستگی به ماده تاتو در عمق ناحیه گذاشته شده. بین 90 تا 100% ازبین می رود ولی با جلسات مختلف.