ترمیم ابروها با روش خانگی انجام می شود؟

می توان از روغن فندق،گردو و نارگیل استفاد کرد.