بستکی به مدل خال دارد،خال های برجسته اکثرا در جلسه اول برداشته می شوند اما خال های هم سطح جلسه دوم یا سوم برداشته می شوند