انواع پوست ازلحاظ رنگ

پوست نوع یک و دوکه مربوط  به نژاد اروپایی است . این افراد پوست بسیارروشن وچشم های آبی دارند و درمقابل آفتاب به هیچ عنوان برنزه نمی شوند و سوختگی پوست آنها سریع است.

پوست نوع سوم و چهارم که درافراد سبزه و آسیایی وجود دارد.این افراد درمقابل  آفتاب برنزه می شوند وسوختگی پوست درآنها کم یا متوسط است.

پوست نوع پنجم و ششم که به طورعمیق رنگدانه ای(تیره) است ودرافراد سیاه پوست وجود دارد.معمولا این گروه درمقابل آفتاب مقاوم هستند..