گر خال باشند مثل روش های قبلی ولی اگر زگیل باشند  ترجیحا به بیمارستان و دستگاه های مخصوص می خواهد