بعضی ها با استفاده از نخ یا شیره انجیر روی ان می ریزند.اینها فقط قسمت  برجسته ای از سطح پوست بالاتر هست را می توانند بردارند. مشکل خالبرداری ان قسمتی است که از سطح پوست می خواهیم بریم.