این کار خطرناک است و احتمال گود افتادگی وجود دارد.