آیا در یک مرحله خال ها کاملا از بین می رود؟

این کار خطرناک است و احتمال گود افتادگی وجود دارد.