برای درد کرم بی حسی زده می شود.زمانیکه خال برداری انجام می شودخونریزی کاملا متوقف می شود.