خیر فقط ریشه خال باید کاملا در بیاد که در جلسه دوم و سوم این کار انجام می شود. که ان خال دو مرتبه رشد نکند